English English Hebrew עיברית
כף נפה - מיחזור סוקומק
כף נפה,הינה כף שיש לה סל המסתובב ע"י מנוע הידראולי ומשמש בעיקר למיון פסולת בנין ולמיון ראשוני של אבנים לאחר חציבה מגוון הגדלים מאפשר החל מכף נפה למיני ועד כף באגר נפה.
 כף באגר לניפוי,כף נפה,כף לניפוי פסולת בנין, נפה' 
 כף ניפוי מסתובבת -SBV
  אור פטישים בע"מ מציעה סידרת כפות הניפוי [כף נפה],של חברת סוקומק מוצעות, בשישה גדלים ולכלים בטווח משקל  החל משלושה ועד שלושים ושתים טון
 
הכף מתחברת ככף רגילה ע"י אדפטור [מתאם] והצנרת מתחברת למערכת הפטיש של המחפר 

    

    

 

 
כף באגר לניפוי,   
 

דגם
SBV 300  SBV 400  SBV 800  SBV 1350  SBV 1650  SBV 1950 
משקל המחפר המומלץ טון 3עד5 5עד8 8עד12 13עד17 16עד22 22עד32
משקל הכף   ק"ג 280 410 820 1350 1650 1950
A מ"מ 445 515 690 770 810 810
B מ"מ 720 945 940 1300 1450 1650
C מ"מ 990 1175 1340 1680 1760 1800
D מ"מ 680 790 900 1170 1340 1560
L מ"מ 700 800 900 1200 1400 1600
תכולה. קו"ב 0,2 0,3 0,4 0.7 0.85 1
לחץ עבודה בר 100 / 120 100 / 120 100 / 120 100 / 120 100 / 120 100 / 120
ספיקת שמן ליט/דק 30 / 50 30 / 50 50 / 70 80/100 80/100 80/100
סיבוב הנפה לדקה  rpm 18 / 24 18 / 24 18 / 24 18 / 24 18 / 24 18 / 24
חבורי צנרת   1 / 2" gas 1 / 2" gas 3 / 4" gas 3 / 4" gas  3 / 4" gas  3 / 4" gas